ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακά Πρωταθλήματα Νοτίου Ελλάδας 2020

Optimist & Laser 4.7

7-9/08/2020

Προκήρυξη αγώνων

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1.1. Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αιγίου θα διοργανώσει το περιφερειακό πρωταθλήματα
Optimist & Laser 4.7 για το έτος 2020.
1.2. Οι αγώνες τελούνται υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο.
1.3. Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο.,
όπως εγκρίθηκε από την Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΝΑΥΤΑΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Τηλ.: 2691021231 , E mail: noa@no-egion.gr

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ. 6944346404

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
3.1. Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες ,όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων
Ιστιοπλοΐας RRS 2017-2020, τις Εθνικές Διατάξεις 2017 – 2020 της ΕΙΟ, τους κανονισμούς
των κλάσεων optimist & Laser 4,7, την παρούσα προκήρυξη, τις οδηγίες πλου καθώς και
τις διατάξεις του αγωνιστικού προγράμματος 2020 της Ε.Ι.Ο (Κεφ. Γ παρ.1,2,3)
3.2. Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να
ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση,
αμέσως μετά τον τερματισμό του.
3.3. Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86
RRS 2017-2020).
3.4. Το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
4.1. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του Μέρους 2 RRS (Όταν τα Σκάφη Συναντώνται)
θα εφαρμόζονται οι ποινές των 2 στροφών για όλες τις κατηγορίες. Σε περίπτωση
παράβασης του Κανόνα 31 RRS (Επαφή με Σημείο) θα εφαρμόζεται η ποινή μιας στροφής
του κανόνα RRS 44.2. Για παράβαση του Κανόνα 42 RRS (Πρόωση) οι ποινές
αναγράφονται αναλυτικά στις Οδηγίες πλου.
4.2. Θα εφαρμοστεί τα παράρτημα Ρ των RRS 2017-2020

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
5.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της World Sailing.
5.2. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.
5.3. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να προσκομίζετε στη Γραμματεία αγώνων εφ όσον
ζητηθεί.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι έγκυρου δελτίου της Ε.Ι.Ο σε
ισχύ. Στην κατηγορία Optimist δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που έχουν
γεννηθεί το 2005 και μετά, και για την κατηγορία Laser 4,7 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2003 και μετά.
6.2. Δικαίωμα δήλωσης σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΙΟ θα έχουν
οι προπονητές που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.
6.3. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή πέντε ημέρες πριν την έναρξη του κάθε αγώνα
με e-mail στη γραμματεία των διοργανωτή ομίλου. Δεν θα γίνουν εγγραφές (registration)
στα γραφεία του διοργανωτή ομίλου. Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες θα γίνουν
ηλεκτρονικά. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο Α.Μ.
Ε.Ι.Ο. του αθλητή/τριας ώστε να ελέγχεται η εγκυρότητα του δελτίου. Επισημαίνεται ότι
όλοι οι αθλητές-αθλήτριες, προπονητές θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τις ιατρικές
βεβαιώσεις για covid-19 (δηλ, ότι είναι κλινικά υγιείς, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή
ιατρού και σφραγίδα) προς τον Υγειονομικό Υπεύθυνο του ομίλου στο email του
διοργανωτή ομίλου. Επίσης θα πρέπει να αποσταλούν, η δήλωση γονέα/κηδεμόνα, τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών και φουσκωτού, και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
του προπονητού.
6.4. Η γραμματεία των διοργανωτή ομίλου θα ενημερώσουν ηλεκτρονικά τους συμμετέχοντες
ομίλους για την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής δύο ημέρες προ της έναρξης των
αγώνων, αφού καταβληθεί και το entry fee στον τραπεζικο λογαριασμό του διοργανωτή
ομίλου.
6.5. Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 15 ευρώ.

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

GR 4701713170006317040032571

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.1. Περιφέρεια Νοτίου Ελλάδας

Παρασκευή 07/08 αφίξεις – δηλώσεις – & ώρα 13:00 ιστιοδρομίες

Σάββατο 08/08 ώρα 11:00 ιστιοδρομίες

Κυριακή 09/08 ώρα 11.00 ιστιοδρομίες

Θα διεξαχθούν έξι (6) ιστιοδρομίες

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 18:00.

8. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Για κάθε σκάφος τύπου optimist πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό
καταμέτρησης.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα σταλούν ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες από τη γραμματεία των
αγώνων κάθε διοργανωτή ομίλου.

10. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του διοργανωτή ομίλου.

11. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12.1. Το περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι έγκυρο με τέσσερις (4) ιστιοδρομίες στο σύνολο
τους.
12.2. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2017 – 2020. Η
βαθμολογία στο περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων
των ιστιοδρομιών που θα διεξαχθούν σε κάθε περιφέρεια. Σε περίπτωση που ύστερα από
εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 RRS παραμένει ισοβαθμία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ
του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στη πρώτη ιστιοδρομία στο σύνολο των
φάσεων που έτρεξαν μαζί (αυτό τροποποιεί το παράρτημα Α 8.2 RRS).
12.3. Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες και άνω η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο
των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρούμενης της χειρότερης. Τα αποτελέσματα
των αγώνων θα αποστέλλονται καθημερινά στους συμμετέχοντες ομίλους και τους
προπονητές τους ηλεκτρονικά.

13. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα σωστικά -προπονητικά σκάφη πρέπει να δηλωθούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία
αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick – stop) που συνδέεται
με το διακόπτη της μηχανής. Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να φορούν προσωπικές
συσκευές πλευστότητας (σωσίβια), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 των Εθνικών
Διατάξεων.

14. ΕΥΘΥΝΗ
14.1. Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS WS.
14.2. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για
οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την
διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η
διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιά υλικών ή τραυματισμό ή
θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, κατά την διάρκεια, ή
μετά από την διοργάνωση.

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι
τρίτων για ποσό όχι μικρότερο από 540.000€. Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να
κατατεθούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.

16. ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή ομίλου.

Γράψτε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *