ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

α) Με τον όρο ΜΑΡΙΝΑ Ν.Ο.Α. εννοούμε το κατασκευασμένο από τον Ναυτικό Όμιλο Αιγίου, ΛΙΜΑΝΙ-ΜΑΡΙΝΑ και αφορά την όλη έκταση που περικλείεται ανατολικώς από δημοτική έκταση και πέραν ταύτης με τον ποταμό Μεγανίτη, δυτικά επίσης με δημοτική έκταση, βόρεια με ακτή θαλάσσης και νότια με δημοτική οδό Ψαρρών.
β) Η μαρίνα ανήκει εξ ολοκλήρου στον Ναυταθλητικό Όμιλο Αιγίου από τον οποίο και κατασκευάσθηκε με την υπ’ αριθμόν 4.6670/1-11-91 άδεια της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας Αχαΐας και τοποθετείται έμπροσθεν ιδιόκτητου οικοπέδου 4000 τ.μ. που απεκτήθη από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Αιγίου με την υπ’ αριθμόν 3768/27-6-90 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της συμβολαιογράφου Αιγίου Ειρήνης Βασιλάκη αρμόδιας για τον πλειστηριασμό για λογαριασμό του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και δια του εκκαθαριστού του Σπύρου Παπαδόπουλου Δικηγόρου Αιγίου.

Άρθρο 2

Διοίκηση και διαχείρηση της Μαρίνας

Για καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της Μαρίνας, αποφασίζονται τα εξής:

Η διοίκηση της Μαρίνας, η επιμέλεια της καθαριότητας αυτής, ο καθορισμός της θέσεως ελλιμενισμού των σκαφών και η επιβολή κυρώσεων σε όποιους ιδιοκτήτες των ελλιμενισμένων σκαφών παραβαίνουν τους όρους του παρόντος κανονισμού και η είσπραξη των τελών ελλιμνενισμού των σκαφών ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.β στον Ναυτικό Όμιλο Αιγίου.

Ο Ν.Ο.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων υποχρεούται να τηρεί και εφαρμόζει τους όρους του παρόντος κανονισμού και τις διατάξεις της κειμένης σχετικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3

Αγκυροβόλια σκαφών

1. Η Μαρίνα του Ν.Ο.Α. διαθέτει 100 περίπου αγκυροβόλια για τα κάθε μορφής πλοία και πλοιάρια αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 16 μέτρα, που αγκυροβολούν σε ανάλογες θέσεις. Οι θέσεις ελλιμενισμού των πάσης φύσεως θα καθορίζονται από τον Ν.Ο.Α. σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή.
2. Τα σκάφη κατά την είσοδο ή έξοδό τους πρέπει να ακολουθούν τον κεντρικό και δεξιό άξονα του διαύλου της Μαρίνας κα κινούνται κατά ανώτατο όριο μέχρι 3 μίλια την ώρα.
3. Απαγορεύεται η προσπέραση οποιουδήποτε εισερχομένου ή εξερχομένου σκάφους από άλλο σκάφος μέσα στο περιθώριο του διαύλου.
4. Απαγορεύεται η πόντιση άγκυρας μέσα στο λιμάνι που έχει απαγορευτικά σήματα, επειδή εκεί υπάρχουν μόνιμα αγκυροβόλια. Η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις τοποθετηθούν τα μόνιμα αγκυροβόλια.
5. Απαγορεύεται η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης εφόσον αυτή δεν έχει υποδειχθεί από το προσωπικό της Μαρίνας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει στην Μαρίνα χώρος ελλιμενισμού και οι χώροι αναμονής είναι και αυτοί κατειλημμένοι, τα σκάφη υποχρεώνονται να αγκυροβολήσουν εκτός Μαρίνας.

Άρθρο 4

Ευθύνη πλοιοκτήτου σκάφους

1. Όλα τα ελλιμενισμένα σκάφη πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε άριστη κατάσταση πλοϊμότητας και καλής εξωτερικής εμφάνισης. Η αντίθετη περίπτωση δίνει το δικαίωμα στη Δ/νση της Μαρίνας, της ανέλκυσης ή της απομάκρυνσης του σκάφους με έξοδα του ιδιοκτήτη. Η παραπάνω ενέργεια θα γίνεται εφόσον η εγκατάλειψή του θα έχει φθάσει σε κατάσταση κρίσιμη για το ίδιο και επικίνδυνη για τα γειτονικά σκάφη. Αν και μετά την ανέλκυση του σκάφους δεν εμφανισθεί ο ιδιοκτήτης, μπορεί η Δ/νση της Μαρίνας να απομακρύνει τούτο οριστικά από το χώρο της Μαρίνας, χωρίς να ευθύνεται για τη φύλαξή του. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί ο Ν.Ο.Α. να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη το ποσό των εξόδων της απομάκρυνσής του από τους χώρους της Μαρίνας.
2. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τμήμα χώρου της Μαρίνας ή της παρεχόμενης απ’ αυτής υπηρεσίες δηλαδή θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις, μόνιμα αγκυροβόλια, γλίστρα, σημεία ανεφοδιασμού κ.λ.π. για οποιαδήποτε αιτία με δική τους πρωτοβουλία ή μετά από υπόδειξη της Δ/νσης της Μαρίνας, ενεργούν πάντα με δική τους ευθύνη.

Άρθρο 5

Διάθεση θέσεως αγκυροβολιάς.

1. Δικαίωμα προσάρτησης και ελλιμενισμού έχουν (εφόσον υπάρχουν θέσεις αγκυροβολιάς), όλα τα τουριστικά πλοία και πλοιάρια του Ν. 438/78, επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη συμπεριλαμβανομένων και των λέμβων αναψυχής, περιορισμένος αριθμός επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και σκάφη ναυταθλητισμού.
2. Δικαίωμα μονίμου Αγκυροβολίου στη Μαρίνα έχουν μόνο τα μέλη του Ν.Ο.Α.
3. Το δικαίωμα μόνιμου ελλιμενισμού σκάφους στη Μαρίνα αποκτάται μόνο μετά την έγκριση του Ν.Ο.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. β, ο οποίος και θα καθορίζει την κατάλληλη για τις διαστάσεις του σκάφους, θέση αγκυροβολίας του. Η συμπλήρωση της αίτησης για μόνιμο ελλιμενισμό από τους ιδιοκτήτες των σκαφών γίνεται στον Ναυτικό Όμιλο Αιγίου.
4. Τα σκάφη καταβάλουν ανελλιπώς τα τέλη και δικαιώματα της Μαρίνας.
5. Ο ιδιοκτήτης μόνιμου αγκυροβολίου σκάφους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στη Δ/νση της Μαρίνας το χρονικό διάστημα απουσίας του σκάφους.
6. Σε περίπτωση απουσίας του σκάφους από τη θέση του, η Δ/νση της Μαρίνας μπορεί να προσδέσει στη θέση του κάποιο άλλο (φιλοξενούμενο) το οποίο είναι υποχρεωμένο να αποχωρήσει μόλις αφιχθεί το σκάφος που απουσίαζε.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία το φιλοξενούμενο σκάφος προκαλέσει ζημιές στα αγκυροβόλια της θέσης στην οποία φιλοξενείται ή στα παρακείμενα σκάφη, είναι υποχρεωμένο να αποκαταστήσει τις ζημιές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6

Τιμολόγια για τον ελλιμενισμό των σκαφών.

1. Τα τέλη ελλιμενισμού υπολογίζονται βάσει του μήκους του σκάφους σε μέτρα, της εποχής του έτους και της διάρκειας του χρόνου για την παραμονή στη Μαρίνα.
2. Το μέγεθος των σκαφών, ο τύπος της γάστρας και ο χαρακτήρας τους αποδεικνύονται από τα επίσημα έγγραφα του σκάφους.
3. Εφόσον τα σκάφη είναι πλαγιοδετημένα κατόπιν επιθυμίας των ιδιοκτητών ή πλοιάρχου τα τέλη ελλιμενισμού προσαυξάνονται κατά 80%. Η παρούσα επιβάρυνση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η πλαγιοδέτηση από τη Δ/νση της Μαρίνας λόγω έλλειψης αγκυροβολίων ή για λόγους ασφαλείας των σκαφών μέσα στη Μαρίνα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Άρθρο 7

Τιμολόγιο.

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1-4 έως 31-10

1. Κατηγορία σκαφών Α’.

Σκάφη αναψυχής και Ναυταθλητισμού γενικά, όπως χαρακτηρίζονται από το Ν.438/78, ιδιωτικής χρήσης.

Μήκος σκαφών – Ετήσια τέλη

Έως 5 μέτρα: 125,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%

Από 5,01 έως 6 μ.: 151,00

Από 6,01 έως 7μ.: 187,00

Από 7,01 έως 8 μ.: 256,00

Από 8,01 έως 9 μ.: 312,00

Από 9,01 έως 10 μ.: 362,00

Από 10,01 έως 11 μ.: 475,00

Από 11,01 έως 12 μ.: 587,00

2. Σκάφη απογεγραμμένα στα μητρώα των ελληνικών λεμβολογίων ολικού μήκους μικρότερου των 5 μέτρων μη χαρακτηριζόμενα ως σκάφη αναψυχής (λέμβοι). Ετήσια τέλη 125,00 ευρώ.
3. Ταχύπλοα σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 5 μέτρων κα χαρακτηριζόμενα ως σκάφη αναψυχής με την γενική έννοια. Ετήσια τέλη 125,00 ευρώ.
4. Επαγγελματικά αλιευτικά, μηνιαία τέλη. Ρυθμίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Α. και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.
5. Σκάφη που δεν έχουν μόνιμο αγκυροβόλιο χρεώνονται αναλόγως με το μέγεθος και τον χρόνο παραμονής τους στην μαρίνα σε σχέση με το μηνιαίο τιμολόγιο που τους αντιστοιχεί.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται έκπτωση σε ναυταθλητικά σκάφη, μέλη ομίλων, αθλητικών συλλόγων που αποδεδειγμένα μετέχουν σε αγώνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ Α’

Σκάφη αναψυχής και ναυταθλητισμού γενικά όπως χαρακτηρίζονται από το Ν. 438/76 επαγγελματικής χρήσης και εφόσον η επαγγελματική άδεια του σκάφους ισχύει για το χρονικό διάστημα που ελλιμενίζεται στην μαρίνα.
Μηνιαία τέλη
Το τιμολόγιο που ισχύει για τα σκάφη αναψυχής, ιδιωτικής χρήσης, της κατηγορίας Α παρ. 1 μειωμένο κατά 20%.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 1-11 έως 31-3
Κατηγορία σκαφών Α’ (ιδιωτικής χρήσης)
Μηνιαία τέλη
Το τιμολόγιο της θερινής περιόδου μειωμένο κατά 20% για κάθε κατηγορία μεγέθους σκαφών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ Β΄
Επαγγελματικά σκάφη
Μηνιαία τέλη
Το τιμολόγιο της θερινής περιόδου μειωμένο κατά 20% για κάθε κατηγορία μεγέθους σκαφών.
Τρόπος καταβολής τελών.
1. Άπαντα τα τέλη ελλιμενισμού προκαταβάλλονται στο λογιστήριο της Μαρίνας και πρέπει να καλύπτουν την επιθυμητή ή την συμφωνηθείσα με την Δ/νση της μαρίνας χρονική περίοδο.
2. Προκαταβληθέντα τέλη ελλιμενισμού δεν επιστρέφονται ούτε εάν το σκάφος αναχωρήσει από την Μαρίνα νωρίτερα του σημφωνηθέντος χρόνου ελλιμενισμού του.
3. Σκάφη που παραμένουν ελλιμενιζόμενα στην Μαρίνα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός, οφείλουν να προκαταβάλουν τουλάχιστον κάθε μήνα και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου αυτού, τα τέλη ελλιμενισμού, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνονται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας και λοιπές προσαυξήσεις επιφυλασσομένης και της διατάξεως του άρθρου 14 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Μαρίνων (Αρ. Αποφ. 515318/22.4.81).

Άρθρο 9

Τιμολόγια παρεχομένων υπηρεσιών και δικαιωμάτων.

1. Εφόσον οι κατωτέρω υπηρεσίες και διευκολύνσεις παρέχονται στα σκάφη από την Μαρίνα, ισχύουν τα εξής τιμολόγια:
2. Χρήση Ράμπας
Ανέλκυση Καθέλκυση
Από 2 μέχρι 8 μέτρα: 10 ευρώ
Από 8 και άνω: 20 ευρώ
3. Τέλη παροχής ύδατος
Το παρεχόμενο ύδωρ από την Μαρίνα στα σκάφη χρεώνεται ανά κυβικό μέτρο (Μ3) σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια υπηρεσίας ύδρευσης μετά των λοιπών επιβαρύνσεων, προσαυξημένο κατά 20%.
4. Τέλη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Για κάθε τριήμερο σύνδεσης του σκάφους με το ηλεκτρικό δίκτυο της Μαρίνας καταβάλλονται 5,00 ευρώ ως πάγιο (ελάχιστη χρέωση) καθώς και η αξία του καταναλωθέντος ρεύματος βάσει των ενδείξεων του μετρητή και του ισχύοντος εκάστοτε τιμολογίου της ΔΕΗ μετά των λοιπών επιβαρύνσεων που βαρύνουν τους καταναλωτές.
5. Τέλη παροχής τηλεφώνου.
Για κάθε τριήμερο τηλεφωνικής σύνδεσης με τον τηλεφωνικό μεταλλάκτη της Μαρίνας καταβάλλονται 10,00 ευρώ ως πάγιο καθώς και η αξία των τηλεφωνικών μονάδων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του ΟΤΕ  μετά των λοιπών επιβαρύνσεων που βαρύνουν τους συνδρομητές. Για τηλεφωνικές συνδέσεις απευθείας με το δίκτυο πόλεως, καταβάλλονται 10,00 ευρώ ως πάγιο για κάθε τριήμερο με τις λοιπές επιβαρύνσεις χρήσης όπως προηγουμένως.
6. Καταβολή εγγυήσεως για ηλεκτροδότηση και τηλεφωνοδότηση σκαφών. Για την ηλεκτροδότηση και τηλεφωνοδότηση των ελλιμενιζομένων στη Μαρίνα σκαφών, καταβάλλεται από τα συνδεόμενα σκάφη στο λογιστήριο της Μαρίνας χρηματική εγγύηση για κάθε μια από τις παραπάνω περιοχές για την αξία των παρεχομένων προς χρήση στα σκάφη υλικών (συσκευές, καλώδια κλπ). Η εγγύηση επιστρέφεται στα σκάφη μετά την παράδοση – επιστροφή των υλικών στη Μαρίνα και την εξόφληση των λογαριασμών, μετά την αφαίρεση της δαπάνης αποκατάστασης των τυχόν φθορών και ζημιών.
7. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του μηνός εξόφλησης στο λογιστήριο της Μαρίνας προβαίνει στην διακοπή των ανωτέρων παροχών χωρίς ειδοποίηση. Η επανασύνδεση γίνεται μετά την εξόφληση των λογαριασμών και εφόσον  υπάρχει διαθέσιμη παροχή.

Άρθρο 10

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Για όσους παραβαίνουν τον κανονισμό αυτόν και ιδιαίτερα το άρθρο 7 «περί ευταξίας και καθαριότητος» του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Μαρίνων, θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
α) Την πρώτη φορά πρόστιμο από 50,00-100,00 ευρώ.
β) Την δεύτερη φορά πρόστιμο μέχρι 150,00 ευρώ.
γ) Την τρίτη φορά θα αφαιρείται το δικαίωμα μόνιμου αγκυροβολίου από τον ιδιοκτήτη του σκάφους από 1 έως 3 χρόνια.
Το ύψος των ποινών θα καθορίζει ο έχων την Δ/νση της Μαρίνας και ο κρατικός φορέας που ασκεί την εποπτεία των μαρίνων. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί με αίτησή του να προσβάλλει την απόφαση, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Α. ή στον αρμόδιο κρατικό φορέα (ΕΟΤ).
2. Η αρμοδιότητα Διοίκησης της Μαρίνας δύναται να ανατεθεί και σε πρόσωπα εκτός Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση πάντα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η αρμοδιότητα του Ν.Ο. Αιγίου είναι εκτός των παραπάνω και η εξής:
α) Να ενεργεί για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού αυτού και ιδίως του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Μαρίνων.
β) Να καθορίζει τις προτεραιότητες για την χρήση της Μαρίνας.
γ) Να ελέγχει το προσωπικό της Μαρίνας και να συμβάλει εν γένει στην εύρυθμη λειτουργία της και την παραπέρα επέκτασή της.

Άρθρο 11

Τα τέλη για τον ελλιμενισμό και τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλονται από τα υπόχρεα σκάφη και φέρουν ξένη σημαία σε συνάλλαγμα αντίστοιχο με την τιμή αγοράς που ισχύει κατά την ημέρα καταβολής της οφειλής.

Άρθρο 12

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 13 Οκτωβρίου 1996 κατακυρωθείσα με το υπ’ αριθμόν 8/1996 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 13 Οκτωβρίου 1996

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή .pdf πατώντας εδώ.