Ο Όμιλος μας ιδρύθηκε με την υπ’ αρ.324 /76 εγκριτική απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών , στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις 13/85,53/96 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αιγίου και τέλος εναρμονίστηκε με τον τελευταίο αθλητικό νόμο 2725/99 την 8-2-2000.
Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Δυτικό παραλιακό άκρο της πόλης, μέσα σε έκταση 5000 τ.μ. περίπου. Διαθέτει:

  • Συνεργείο επισκευής ιστιοπλοικών σκαφών 300 τ.μ.
  • Αποθήκη υλικού 150 τ.μ.
  • Σχολείο ιστιοπλοΐας 100τ.μ.
  • Γραφεία 40 τ.μ.

Ο ιστιοπλοϊκός  στόλος του Ν.Ο.Α. αποτελείται από 15 σκάφη Optimist, 13 Laser και δύο 4.70. Ακόμη έχει τρία σωστικά σκάφη (δύο φουσκωτά και ένα FLETSER). Επίσης διαθέτει καταφύγιο σκαφών μπροστά από τις εγκαταστάσεις που ελλιμενίζονται σήμερα 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη.

Ο Όμιλος μας συμμετέχει σε όλες τις ιστιοπλοϊκές αθλητικές οργανώσεις της Ε.Ι.Ο. και των Ομίλων. Διαθέτει σχολή ιστιοπλοΐας τραπεζίου για παιδιά 7 έως 15 ετών και ανοικτής θαλάσσης για άνω των 18 ετών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή .pdf πατώντας εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΙΟΥ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

Άρθρο 1ο. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ:

α. Στο Αίγιο το έτος 1976 ιδρύθηκε, σύμφωνα με την νομοθεσία περί σωματείων και τις διατάξεις του Ν. 75/1975, αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των αθλημάτων του υγρού στοιχείου.
β. Ο Ν.Ο.Α. έχει έδρα την πόλη του Αιγίου και ειδικότερα τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του που βρίσκονται στην παραλία της Μυρτιάς Αιγίου.
γ. Ο Ν.Ο.Α. έχει σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά την επωνυμία ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ και εντός του κύκλου απεικονίζεται οκτάκοπος τριήρης, ο τίτλος ΠΟΣΕΙΔΩΝ και το έτος ιδρύσεως 1976. Επίσης έχει σήμα που αποτελείται από τριγωνικό επισείοντα χρώματος λευκού, οποίος φέρει περιμετρικώς γαλάζια ταινία, στο άνω αριστερό τμήμα την οκτάκοπο τριήρη και στο κέντρο με γαλάζιο χρώμα τα γράμματα Ν.Ο.Α.

Άρθρο 2ο. ΣΚΟΠΟΙ:

α. Η άσκηση και εκπροσώπηση σε αγώνες των αθλημάτων, της ιστιοπλοΐας, κολυμβήσεως, κωπηλασίας, ερασιτεχνικής αλιείας, υποβρυχίων δραστηριοτήτων, καλαθοσφαίρισης, θαλασσίου σκι καθώς και κάθε άλλου αθλήματος του υγρού στοιχείου.
Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, ο Ν.Ο.Α. έχει κατασκευάσει στις εγκαταστάσεις του καταφύγιο σκαφών θέλει αποπερατώσει την κατασκευή κολυμβητηρίου.
β. Η οργάνωση και η συμμετοχή του στη διδασκαλία των αθλημάτων και η υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για την λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την προώθηση και διευκόλυνση της άσκησης των αθλημάτων.
γ. Η απόκτηση διαφόρων τύπων σκαφών διεθνών και Ελληνικών κατηγοριών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές.

Άρθρο 3ο. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΜΕΛΗ:

α. Τον Ν.Ο.Α. συγκροτούν τα εγγεγραμμένα στη δύναμή του μέλη, τα επίτιμα και τα αθλητικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή τον αθλητισμό.
β. Ο αριθμός των μελών του είναι απεριόριστος. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του ορίζεται σε είκοσι (20).
γ. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δ.Σ., στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του και ότι δέχεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους, συνοδευομένη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
δ. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγουμένης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη θέση σε πανελλήνιους αγώνες.
ε. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
στ. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή σε επίσημο αθλητικό αγώνα.
Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
ζ. Τα εγγραφόμενα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή, εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και σε ετήσια συνδρομή πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.
Κωλύματα εγγραφής – περιορισμοί:
1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Ν.Ο.Α.:
α. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το (18ο) έτος της ηλικίας του.
β. Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δολία, χρεωκοπεία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
γ. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ. Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.
2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων μπορούν να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
4. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Ν.Ο.Α., το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από την λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

Άρθρο 4ο. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ:

Τα μέλη του Ν.Ο.Α. διαγράφονται από το μητρώο του εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Σε περίπτωση υποβολής εγγράφως της παραιτήσεώς του.
β. Σε περίπτωση της στερήσεως της κατά νόμο αναγνωρίσεώς τους ως φιλάθλων από την Ε.Φ.Ι.
γ. Σε περίπτωση μη καταβολής της συνδρομής τους επί δύο (2) συνεχή έτη.
δ. Σε περίπτωση που παραβαίνουν το καταστατικό ή επιδεικνύουν συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέρονται του συλλόγου ή ακόμα παρεμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις (α, β, γ, και δ) του άρθρου αυτού η διαγραφή του μέλους αποφασίζεται από το Δ.Σ., το οποίο επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενα κάποια άλλη ενέργεια και επικυρώνεται αυτή από την πρώτη Γενική Συνέλευση ενώπιον της οποίας πρέπει να τεθεί η σχετική απόφαση διαγραφής. Μέχρις οριστικοποιήσεως της αποφάσεως διαγραφής του, το μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση κατά τη συζήτηση του θέματος περί διαγραφής του.
Σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του μέλους είτε το κώλυμα του άρθρου 3 περίπτωση 2, είτε οποιοδήποτε από τα κωλύματα εγγραφής-περιορισμών του ιδίου άρθρου του παρόντος καταστατικού αυτό χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ., του σωματείου μέσα σε προθεσμία (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Άρθρο 5ο. ΠΟΡΟΙ:

Οι πόροι του Ν.Ο.Α. προέρχονται από:
α. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους οπωσδήποτε μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης του Ν.Ο.Α. κάθε έτους. Τα μέλη που εγγράφονται μετά την 1η Οκτωβρίου δεν καταβάλλουν συνδρομή για το έτος αυτό.
β. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Η αποδοχή των πόρων αυτών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Οι τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις εκ μέρους της Γ.Γ.Α. της Ε.Ο.Α. και της Ε.Ι.Ο ή οποιουδήποτε άλλου κρατικού φορέα.
δ. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.
ε. Τα πάσης φύσεως έσοδα και πρόσοδοι από διαφημίσεις και χορηγίες.
στ. Τα πάσης φύσεως έσοδα από την τέλεση αγώνων καθώς και τα εκάστοτε καθοριζόμενα ποσοστά επί των οικονομικών χορηγιών ομίλων – μελών ή και αθλητών, τα οποία καταβάλλονται σ’ αυτούς με αντάλλαγμα τη διαφημιστική προβολή.
ζ. Τα τυχόν καθοριζόμενα δικαιώματα για τη συμμετοχή σκαφών σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
η. Τα έσοδα από την πώληση βιβλίων, εντύπων, κανονισμών, χαρτών κλπ.
Τα ποσά της παραγράφου α΄ αναπροσαρμόζονται από τη Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με συνήθη πλειοψηφία, ενώ των παραγράφων δ, ε, στ, ζ, και η καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 6ο. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Ο.Α.:

α. Ο Ν.Ο.Α. εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών και σε όλες γενικά τις σχέσεις του προς τρίτους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.
β. Για την υπογραφή οποιασδήποτε συμβάσεως με τρίτους από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ομού.
γ. Το Δ.Σ. ορίζει τους αντιπροσώπους του Ν.Ο.Α. στην ΕΟΥΔΑΑΤΚ Ε.Ι.Ο. και στα λοιπά ιστιοπλοϊκά όργανα διεθνούς, ευρωπαϊκού ή άλλου επιπέδου.

Άρθρο 7ο. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Ν.Ο.Α.:

Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Ν.Ο.Α. είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Πέραν των ανωτέρω οργάνων, το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να συγκροτεί επί μέρους επιτροπές προς υποβοήθηση του έργου του.
Τα αφορώντα τη συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Ο.Α. ο οποίος συντάσσεται με μέριμνα του Δ.Σ. και εγκρίνεται από την τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 8ο. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

α. Η Γ.Σ. των μελών του συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης τούτου. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά εντός εκάστου ημερολογιακού έτους, έκτακτα δε και μόνο για συγκεκριμένα θέματα, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. ή κατόπιν υποβολής αιτήσεως των (2/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί την αιτηθείσα έκτακτη Γ.Σ. εντός είκοσι (20) το αργότερο ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
β. Η τακτική Γ.Σ. κάθε έτους πραγματοποιείται εντός του μηνός Οκτωβρίου και στα θέματά της περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, η υποβολή προς έγκριση στο σώμα των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το προηγούμενο διάστημα, του οικονομικού απολογισμού και της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ίδιο διάστημα.
Εάν η γενική συνέλευση συμπίπτει με το έτος διεξαγωγής εκλογών, τότε σ’ αυτήν εκλέγεται η εφορευτική επιτροπή που θα πραγματοποιήσει την επομένη Κυριακή τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
γ. Η Γ.Σ. του συλλόγου νομίμως συγκροτούμενη, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σύλλογο και έχει αναγραφεί στα θέματα Ημερησίας Διατάξεως, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. δεσμεύουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη ακόμα και αυτά που απουσιάζουν ή διαφωνούν με τα όσα αποφασίζονται.
δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός μέλους στη Γ.Σ. είναι η εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεών του προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία συνόδου της Γ.Σ.
ε. Κάθε μέλος της Γ.Σ. του συλλόγου παρίσταται προσωπικά και διαθέτει μια μόνο ψήφο.
στ. Για τη νόμιμη σύγκληση της Γ.Σ. απαιτείται η αποστολή εγγράφων προσκλήσεων, με αλληλογραφία, προς όλα τα μέλη του συλλόγου. Η πρόσκληση πρέπει να κατατίθεται στο Ταχυδρομείο (10) τουλάχιστον ημέρες προς της ημερομηνίας συγκλήσεως της Γ.Σ. και να δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες προ (8) τουλάχιστον ημερών. Στην πρόσκληση, εκτός των προς συζήτηση θεμάτων, αναγράφεται η ημέρα, η ώρα αι ο τόπος πραγματοποιήσεως της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της τυχόν επαναληπτικής.
ζ. Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται σ’ αυτή το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Συλλόγου απ’ όσα δικαιούνται συμμετοχής. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ειδοποίηση, εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
Η τελευταία περίπτωση δεν ισχύει όταν η Γ.Σ. συγκαλείται για να αποφασίσει για τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση του συλλόγου, οπότε και απαιτείται η παρουσία του ημίσεος πλέον ενός των μελών.
η. Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Οι αποφάσεις για την εκλογή των μελών όλων των οργάνων του Ν.Ο.Α. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.
θ. Οι ψηφοφορίες πραγματοποιούνται δι’ ανατάσεως της χειρός και ποτέ δια βοής.
ι. Η Γ.Σ. προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, με φανερή ψηφοφορία, εκλέγει Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της και Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά της, από τα παριστάμενα μέλη. Τα καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα μπορούν να ασκήσουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. Δεν επιτρέπεται η άσκηση των καθηκόντων αυτών, κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, από μέλη που είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για τα όργανα του Ν.Ο.Α. Τα Επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα του να εκλεγούν και να εκλέγονται.

Άρθρο 9ο. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ:

α. Από τη Γ.Σ. του συλλόγου εκλέγονται τα παρακάτω όργανα διοικήσεως και λειτουργίας:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από εννέα (9) τακτικά και τρια (3) αναπληρωματικά μέλη.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρια (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.
β. Εκλόγιμοι για τα όργανα διοικήσεως και λειτουργίας της παραγράφου α’ είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προτείνονται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Ν.Ο.Α. που δικαιούνται συμμετοχής στη Γ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο η’ του άρθρου 8 του παρόντος. Δεν γίνεται δεκτή υποψηφιότης προσώπων οι οποίοι κατά την προηγούμενη διετία είχαν οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική δοσοληψία με το σύλλογο.
γ. Οι προτεινόμενοι από τα μέλη υποψήφιοι για τα όργανα της πραγράφου α’ του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση με την οποία θα αποδέχονται ανεπιφύλακτα την προταθείσα υποψηφιότητά τους, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα ότι ουδέν κώλυμα υφίσταται στο πρόσωπό τους για την εν λόγω υποψηφιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν καταστατικό.
δ. Η υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των μελών για τις υποψηφιότητες, πραγματοποιείται τουλάχιστον τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες (εργάσιμες και μη) προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Ο έλεγχος για το εκλόγιμο ή μη των υποψηφίων καθώς και η ανακήρυξή τους πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του συλλόγου.
ε. Εκλόγιμοι δύνανται να είναι τα μέλη που έχουν το δικαίωμα του να εκλέγουν και να εκλέγονται.
στ. Οι Αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία, μεταξύ των παρισταμένων μελών. Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων της παραγράφου α’ του παρόντος είναι μυστική διενεργείται με έντυπα ψηφοδέλτια, χωριστά για κάθε ένα από τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας ή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλα τα όργανα. Στο ψηφοδέλτιο κάθε οργάνου αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόματα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτιμήσεως σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι ίσος με τον αριθμός των εκλεγομένων τακτικών μελών του αντίστοιχου οργάνου.
ζ. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής όπως και τα υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.
η. Επίσης η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται από τους υποψηφίους. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς.
θ. Η εφορευτική επιτροπή μετά τη λήξη της ψηφοφορίας κατατάσσει τους υποψηφίους κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης εκάστου. Βάσει της ανωτέρω κατάταξης εκλέγονται σε κάθε όργανο οι ακόλουθοι:
ι. Για το Δ.Σ. οι εννέα (9) πρώτοι σε αριθμό ψήφων αποτελούν το εννεαμελές (9μελές) Δ.Σ. ως τακτικά μέλη και οι επόμενοι τρεις (3) αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι σε αριθμό ψήφων εκλέγονται τακτικά μέλη και ο επόμενος ένας (1) αποτελεί το αναπληρωματικό μέλος της Ε.Ε.

Άρθρο 10ο. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

α. Εντός (8), το πολύ, ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του Δ.Σ. συγκαλεί τα εκλεγέντα τακτικά μέλη προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Εάν κατά την ημέρα της συνεδριάσεως απουσιάζει έστω και ένα μέλος, η πρόσκληση για νέα συνεδρίαση γίνεται εγγράφως προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών οπότε αποφασίζεται η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα ανεξαρτήτων αριθμού παρόντων. Η συγκρότηση σε σώμα πραγματοποιείται δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των παρισταμένων και κατ’ αυτήν εκλέγονται με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός των ψηφισάντων, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Έφορος Αθλητισμού και Εγκαταστάσεων και ο Έφορος Υλικού. Στα υπόλοιπα δύο μέλη του Δ.Σ. ανατίθενται τα καθήκοντα Ειδικών Εφόρων.
β. Η θητεία του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων είναι τριετής, αρχίζει από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και λήγει στο τέλος του τριακοστού έκτου (36ου) μηνός. Επιτρέπεται η διενέργεια πρόωρων αρχαιρεσιών μόνον εάν αποφασισθεί από 7 μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση πραγματοποιήσεως πρόωρων αρχαιρεσιών, τότε η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει το αργότερη την 31ηΜαρτίου του τρίτου έτους από αυτό εντός του οποίου διεξήχθησαν οι πρόωρες αρχαιρεσίες, χωρίς σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το διάστημα των 36 μηνών. Τυχόν πρόωρη διεξαγωγή αρχαιρεσιών από το Δ.Σ. του Ν.Ο.Α. συμπαρασύρουν σε αρχαιρεσίες και όλα τα υπόλοιπα αιρετά όργανά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω των τριων (3) και συγχρόνως δεν υπάρχουν πλέον αναπληρωματικά μέλη για συμπλήρωση, τότε τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. ανασυγκροτούμενα σε σώμα, εφόσον υπάρχει ανάγκη, προκηρύσσουν αμέσως έκτακτη Γ.Σ. εντός των νομίμων προθεσμιών για τη διενέργεια πρόωρων αρχαιρεσιών. Η παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα το οποίο κατέχει, δεν επιφέρει και την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. Εάν παραιτηθεί και από αυτή, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, εντός πέντε ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα, δια πρωτοκόλλου, το αρχείο Ν.Ο.Α. τα βιβλία και έντυπα της οικονομικής διαχείρισης, το ταμείο, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, το αθλητικό υλικό και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην κυριότητα του Ομίλου. Το Δ.Σ. του συλλόγου έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στους σκοπούς του, τις πάσης φύσεως δραστηριότητες του και τη λειτουργία του, εκτός από τα θέματα τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον το μήνα και έκτακτα όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τέσσερις (4) τουλάχιστον συμβούλους. Βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε μέλη του τουλάχιστον, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι φανερές για όλα τα θέματα που συζητούνται, εκτός από εκείνες που αφορούν προσωπικό ζήτημα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Η εκτέλεση των αποφάσεων μπορεί να γίνει και πριν από την επικύρωση του σχετικού πρακτικού του Δ.Σ. Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως.
γ. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Ομίλου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
δ. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σύλλογο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Άρθρο 11ο. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ:

α. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
β. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συμμετέχουν, κατά το δυνατόν, ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του οργάνου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις στις οποίες εκλήθη έγκαιρα και αποδεδειγμένα να παραστεί, εκπίπτει της ιδιότητάς του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό, με απόφαση του Δ.Σ.

1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
– Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις σχέσεις του με κάθε δικαστική, διοικητική ή άλλη αρχή και γενικά σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους.
– Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλες τις συμβάσεις του Συλλόγου με τρίτους.
– Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις των του Δ.Σ.
– Συγκαλεί κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου.
– Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. διευθύνει τις συζητήσεις του, δίνει και αφαιρεί το λόγο, ανακαλεί στην τάξη όποιον παρεκτραπεί και κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη αυτών.
– Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
– Επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών του συλλόγου, δικαιούμενος να ελέγχει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση παραβάσεως του καταστατικού και των κανονισμών του.
– Μπορεί να δώσει εντολή στον ταμία για την πληρωμή επειγουσών αναγκών του συλλόγου άνευ αποφάσεώς του, μέχρι του ποσού που καθορίζεται, με την υποχρέωση να φέρει προς έγκριση τη δαπάνη στην πρώτη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει.
– Υπογράφει με το Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο που εισέρχεται ή εξέρχεται από το Σύλλογο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί από τον Ταμία και το Γ. Γραμματέα.
– Μετά του Ταμία παραλαμβάνει κάθε ποσό που αφορά το σύλλογο από οποιαδήποτε πηγή προέρχεται και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις.
– Επίσης μετά του Ταμία υπογράφει τις εκδιδόμενες επιταγές για τις πληρωμές των υποχρεώσεων του συλλόγου.

2) Ο Αντιπρόεδρος:

– Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να ασκεί τα καθήκοντά του προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο.
– Αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες προς υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Δ.Σ.

3) Ο Γενικός Γραμματέας:

– Διεξάγει την αλληλογραφία του συλλόγου υπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε σχετικό έγγραφο που εισέρχεται ή εξέρχεται από το σύλλογο.
– Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επιβλέποντας την ακριβή απόδοση των συζητήσεων αυτών.
– Υπογράφει μετά του Προέδρου και του Ταμία εντάλματα πληρωμών του Ν.Ο.Α.
– Προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού του Ν.Ο.Α., εισηγούμενος δε στο Δ.Σ., την πρόσληψη ή την λήξη της συνεργασίας του έμμισθου προσωπικού του.
– Επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού και του κανονισμού του Ν.Ο.Α. εισηγούμενος στον πρόεδρο για τυχόν παραβάσεις των.
– Φυλλάτει το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου.

4) Ο Ταμίας:

– Πραγματοποιεί κάθε είσπραξη του συλλόγου εκδίδοντας την ανάλογη απόδειξη υπογεγραμμένη από τον ίδιο και τον Πρόεδρο. Και τα χρήματα αυτά εφόσον υπερβαίνουν τις 200.000 δραχμές, ποσό το οποίο καθορίζεται ως μέγιστο μετρητό στο ταμείο του Συλλόγου, κατατίθενται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου μιας αναγνωρισμένης Τράπεζας που επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ.
– Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε ένταλμα πληρωμής του συλλόγου.
– Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο λογιστικά βιβλία και όποιο άλλο βιβλίο θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί στην εργασία του καθώς και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών και ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.
– Υπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές που απαιτούνται για πληρωμή υποχρεώσεων ή για ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα.
– Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία ή για κάθε πληρωμή που υπερβαίνει τις ψηφισμένες πιστώσεις ή δεν φέρει απόφαση του Δ.Σ.
– Είναι υπεύθυνος μετά του Προέδρου για κάθε πληρωμή που προέβη κατόπιν εντολής του και που υπερβαίνει την προς αυτόν εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
– Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισμού και υποβάλλει σ’ αυτό τον απολογισμό χρήσεως. Αναφορικά με τον τύπο, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την σύνταξη του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού εκάστου οικονομικού έτους, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Ν. 2725/1999.

5) Ειδικός Γραμματέας:

– Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση που εκείνος αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο.
– Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για τη σύνταξη και επικύρωση των σχετικών κειμένων, προσυπογράφοντας αυτά μετά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.
– Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας τόσο των κεντρικών γραφείων του Ν.Ο.Α. όσο και των πάσης φύσεως λοιπών εγκαταστάσεων αυτού, επιμελούμενος για την τήρηση της τάξεως και την ευπρέπεια των χώρων.

6) Ο Έφορος Αθλητισμού:

– Ο έφορος αθλητισμού εκπροσωπώντας τη Διοίκηση αποτελεί το σύνδεσμο Ομοσπονδίας – Ομίλου και για το λόγο αυτό οφείλει να διατηρεί επαφή με τις διοικήσεις των Ομίλων ώστε να ενημερώνεται για την πραγματοποίηση Πανελληνίων, περιφερειακών και διασυλλογικών αγώνων. Έχει δε καθ’ ολοκληρίαν την ευθύνη και τον προγραμματισμό του αθλητισμού σε όλες τις αθλητικές βαθμίδες.

7) Ο Έφορος Υλικού:

– Έχει την εποπτεία και ευθύνη της διαχειρίσεως όλης της υλικής περιουσίας του Ομίλου, καθώς και την ευθύνη τηρήσεως των απαραίτητων βιβλίων και λοιπών στοιχείων.

Άρθρο 12ο. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

α. Η Ε.Ε. είναι τριμελής και ασκεί τον έλεγχο γενικά της οικονομικής διαχείρισης του συλλόγου. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της όλα τα έγγραφα που θα διευκολύνουν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης.
β. Υποχρεούται να καταρτίσει την έκθεσή της για τα οικονομικά πεπραγμένα του Δ.Σ. και να την παραδώσει εγκαίρως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος θα την αναγνώσει στη Γ.Σ.
γ. Της Ε.Ε. προΐσταται αυτός από τα μέλη της που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο αναδειχθείς έπειτα από κλήρωση.

Άρθρο 13ο. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

α. Ο σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο μητρώου μελών.
2. Μητρώο αθλητών, κατ’ άθλημα, για τους οποίους έχει εκδοθεί δελτίο ταυτότητας της Ε.Ι.Ο ή Ε.Ο.ΥΔ.Α.Α.Τ.Κ.
3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
4. Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. και εφορευτικών επιτροπών.
5. Βιβλίο εσόδων-εξόδων.
6. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
7. Μπλόκ εισπράξεων.
8. Βιβλίο πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.
9. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Όλα τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, πρέπει να είναι αριθμημένα κατά σελίδα, να φέρουν δε στην τελευταία σελίδα θεώρηση από τον Νομάρχη Αχαΐας ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και όπου απαιτείται θεώρηση του γραφείου Φυσικής Αγωγής της έδρας.

Άρθρο 14ο. ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ-ΔΩΡΗΤΑΙ-ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ:

Το Δ.Σ. ανακηρύσσει Δωρητές του συλλόγου φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν υπέρ των σκοπών του ποσά από 2.000.000 – 5.000.000 δραχμές σε χρήμα ή ίσης αξίας σε είδος. Οι προσφέροντες ποσά από 5.000.001 δραχμές μέχρι 10.000.000 ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. σε Ευεργέτες του συλλόγου. Τέλος οι προσφέροντες ποσό δραχμών από 10.000.001 και άνω ανακηρύσσονται μεγάλοι ευεργέτες. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ. Η Γ.Σ. έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. δύναται να απονέμει τον τίτλο του επίτιμου μέλους του συλλόγου στους ευεργέτες και στους μεγάλους ευεργέτες καθώς και σε άτομα που προσέφεραν αποδεδειγμένα πολύτιμες υπηρεσίες στον αθλητισμό ή στο σύλλογο ή συνέτειναν στην πραγμάτωση των σκοπών του. Θέση επιτίμου προέδρου δεν υφίσταται. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου.

Άρθρο 15ο. ΓΕΝΙΚΑ:

α. Σε περίπτωση ασάφειας όρου του παρόντος καταστατικού, ως και επί παντός θέματος αναγομένου στη λειτουργία του Ν.Ο.Α. για το οποίο δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ισχύουν οι διατάξεις των κειμένων νόμων και περί αυτού αποφαίνεται αναμφίβολα το Δ.Σ.
β. Οι κάθε είδους κανονισμού λειτουργίας του Ν.Ο.Α. και των διαφόρων οργάνων του συντάσσονται εν αρμονία με το παρόν καταστατικό από το Δ.Σ. και εγκρίνονται ή τροποποιούνται από τις ετήσιες τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. με πλειοψηφία των ψηφισάντων.
γ. Ο σύλλογος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του συλλόγου.
δ. Επιτρέπεται στο σύλλογο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της ΔΟΕ να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
ε. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.
στ. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
ζ. Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης στο σύλλογο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της.
η. Απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου.
θ. Επιτρέπεται η συγχώνευση του Ν.Ο.Α. με άλλο σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 9 του Ν.2725/1999.
ι. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο αδείας, που χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. Η απόφαση χορήγησης αδείας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης καθώς και στον οικείο σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών. Περί των όρων χορηγήσεως αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 31 του Ν. 2725/1999.
κ. Περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αθλητών του Ν.Ο.Α. καθώς επίσης και των παροχών σε αθλητές που διακρίνονται, ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 33 και 34 του Ν. 2725/1999.
λ. Οι προϋποθέσεις και οι όροι επιχορηγήσεων του συλλόγου από την Γ.Γ.Α ορίζονται από το άρθρο 50 του Ν. 2725/1999.

Άρθρο 16ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ:

α. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή η διάλυση του συλλόγου πραγματοποιούνται με απόφαση έκτακτης Γ.Σ., για τη νόμιμη συγκρότηση της οποίας απαιτείται απαρτία του ημίσεος πλέον ενός των μελών που δικαιούνται συμμετοχής μετά δικαιώματος ψήφου. Για την νόμιμη δε σύγκλησή της εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου στ του άρθρου 8 του παρόντος.
β. Αν ο σύλλογος διαλυθεί η πάσης φύσεως περιουσία του περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 16 άρθρα τροποποιεί και κωδικοποιεί συνολικά το μέχρι τώρα ισχύον. Εψηφίσθη δε σήμερα την 14-11-1999 από την προς τούτο νόμιμα συγκληθείσα Γενική Συνέλευση του Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

Αίγιο, 14 Νοεμβρίου 1999

Ελληνική Δημοκρατία Πρωτοδικείο Αιγίου Πολιτικό Τμήμα Αριθμός: 700/2009

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αιγίου πιστοποιεί ότι:

Όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία του Πρωτοδικείου Αιγίου από 15/2/1982, ημέρα ενάρξεως των εργασιών του Πρωτοδικείου Αιγίου, μέχρι και χθες Το σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»» με έδρα το Αίγιο αναγνωρίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 3 24/1976 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Πατρών. Στην συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 13/1985 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Αιγίου έγινε τροποποίηση του πιο πάνω σωματείου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αιγίου με αύξοντα αριθμό 1/1986. Από 17-1-1986 έγιναν τροποποιήσεις με τις υπ’ αριθμ. 53/1996 απόφαση Μον. Πρωτ. Αιγίου και 2/2000 απόφ. Μον. Πρωτ. Αιγίου, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αιγίου. Δεν εκδόθηκε καμία άλλη απόφαση που να τροποποιεί ή να διαλύει το παραπάνω Σωματείο. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται με αίτηση του Εμμανουήλ Καραΐσκου, κατοίκου Αιγίου για κάθε νόμιμη χρήση.